Dt.Yücel DÖNMEZ


Hastane Yöneticisi


Hastane Yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları:

• hastaneyi belirlenen hedef, politika ve stratejilere, ilgili düzenlemelere ve performans programına göre

yönetmek.

• hastanenin  faaliyet ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini değerlendirmek, işleyiş ve yönetim

süreçlerinin etkililiğini gözetmek, yönetimin, kalitenin ve verimliliğin geliştirilmesini sağlamak.

• hastane  bünyesindeki sağlık birimlerinin etkili ve verimli hizmet sunumunu sağlamak, bu amaçla

kaynak ve personel ihtiyaçlarını tespit etmek, istihdam planlaması yapmak ve personel hareketlerini

gerçekleştirmek.

• bölümler arası koordinasyon ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak.

• Bütçe ve yatırım tekliflerini hazırlayarak Birliğe sunmak.

•Hastene ile ilgili istatistikî bilgilerin takibini sağlamak, hastanenin malî tablosu hakkında Birliğe önerilerde bulunmak.

• Hasta hakları, hasta ve çalışan memnuniyeti ve hastaların sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin

geliştirilmesini, tıp ve kamu görevlileri etik ilkelerinin uygulanmasını sağlamak.

• İlgili mevzuat çerçevesinde hastane  gelirlerinin tahakkuk ettirilmesini, gelir ve alacakların takip ve

tahsili ile harcama işlemleri ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

• hastane ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

•Hastane yöneticisi, hastane ölçeğinde genel sekreterin görev, yetki ve sorumluluklarına sahip olup,hastanede tüm hizmetlerin verimli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesinden genel sekretere karşı  sorumludur.